cursus "Habemus Papam!"

Responsive image

najaar 2019
Het onderwerp van deze cursus is de fascinerende ontwikkeling van het pontificaat. In vijf bijeenkomsten wordt behandelt hoe het pausdom zich ontworstelt aan de bevoogding door de keizer en zich allengs opwerkt tot de machtigste leider van het Avondland. Hoe het Grote Schisma bepalend is geweest voor het uiteendrijven van Oost en West, hoe grote concilies (Nicea-325, Chalcedon-451, Lateranen IV-1215) antwoord hebben gegeven op veel vragen – en nog meer vragen hebben opgeworpen. 

Het pausdom heeft een cruciale rol gespeeld in het christendom. Niet alleen op godsdienstig gebied, maar ook politiek, cultureel en sociaaleconomisch. In de vijftienhonderd jaar tussen Petrus en Adrianus VI uit Utrecht heeft het ambt van paus niet minder dan tweehonderd opvolgers gekend. Desondanks is de bestuurlijke continuïteit van de Kerk in al die tijd duidelijk herkenbaar. Vijftien stormachtige eeuwen – met grote gevaren, uitdagende mogelijkheden en dramatische omwentelingen. Maar ondanks alle beroeringen heeft het pontificaat één koers aangehouden.  

Een kleurrijke stoet aan pausen trekt in vier middagen aan u voorbij. Vroomheid en nederigheid worden afgewisseld met hoogmoed en ambitie. Soms dwingen hun geleerdheid en leiderschap onze bewondering af; dan weer vervullen hun machtswellust en verdorvenheid ons met weerzin. Over grote kerkhervormingen, de niet aflatende machtsstrijd tussen kerkelijke en wereldlijke vorsten, over het bizarre eerste conclaaf, over kardinale fouten en foute kardinalen.